Lokahi Lani / Def Tech

CD |  Reggae |  Hip-Hop |  Japanese |  Lokahi Lani / Def Tech 

Shenの「日本のCDチョータケェ~」と、言う意見により一枚¥1,050!